La nostra proposta educativa està basada en la formació integral de la persona.

El nostre model educatiu està basat en l’atenció individualitzada, l’acolliment de cada alumne i les seves famílies, el coneixement i acompanyament de les persones amb el propòsit que adquireixin els aprenentatges adequats per esdevenir persones competents, responsables i solidàries. 

Aquesta proposta té quatre eixos principals: 

 

Formació acadèmica: aprendre a aprendre

Amb un ensenyament exigent i comprensiu, volem motivar el desenvolupament de les facultats internes dels alumnes per tal que siguin capaços d’estudiar i comprendre; de conèixer i obrir-se noves perspectives; i d’agafar habilitats i hàbits d’estudi i treball. Entenem l’avaluació com una eina de millora de cada alumne i com un punt de partida en la atenció a la diversitat. Per això, cerquem la competència professional i el treball en equip del professorat, i animem la seva formació permanent. 

 

Caracter

 

Formació personal: aprendre a ser

El plantejament bàsic de la nostra proposta educativa es centra en el creixement integral de la persona. Animem la formació d’un model de persona servicial, agraïda, reflexiva capaç d’agafar responsabilitat i compromisos. Estimulem l’alumne a aprendre a conèixer-se i valorar-se a ell mateix, a desenvolupar les seves capacitats i adquirir recursos propis que l’ajudin a ser autònom, i a assumir les seves responsabilitats dins de la societat.

 

Formació cristiana: aprendre a vetllar per la vida interior

La nostra proposta està inspirada en els ensenyaments de l’Evangeli i vol ser un estímul per a la recerca de Déu. Manifestem la nostra voluntat de no discriminar ningú a l’ensenyament, respectant l’opció religiosa feta per cadascú i el seu propi procés personal.

 

 

Formació social: aprendre a conviure

Aprendre a conviure amb d’altres i per als altres. Entenem l’educació de cada infant com un treball en xarxa. Un espai on conflueixen altres agents educadors, considerem que el primer agent educador és la família i en col·laboració amb el centre i altres entitats de diferents àmbits interessades en la tasca educativa. Estimulem el desig de treballar per la justícia, donem molta importància a la disposició per resoldre conflictes, a la prevenció dels mateixos i el respecte i l’ajuda als altres, començant per la pròpia persona i arribant fins a la cura del medi ambient i del planeta.