Caràcter propi

La nostra proposta educativa està basada en la formació integral de la persona.

El nostre model educatiu està basat en l’atenció individualitzada, l’acolliment de cada alumne i les seves famílies, el coneixement i acompanyament de les persones amb el propòsit que adquireixin els aprenentatges adequats per esdevenir persones competents, responsables i solidàries. 

Aquesta proposta té quatre eixos principals: 

CaracterFormació acadèmica: aprendre a aprendre.

Amb un ensenyament exigent i comprensiu, volem motivar el desenvolupament de les facultats internes dels alumnes per tal que siguin capaços d’estudiar i comprendre; de conèixer i obrir-se noves perspectives; i d’agafar habilitats i hàbits d’estudi i treball. Entenem l’avaluació com una eina de millora de cada alumne i com un punt de partida en la atenció a la diversitat. Per això, cerquem la competència professional i el treball en equip del professorat, i animem la seva formació permanent. 

Formació personal: aprendre a ser.

El plantejament bàsic de la nostra proposta educativa es centra en el creixement integral de la persona. Animem la formació d’un model de persona servicial, agraïda, reflexiva capaç d’agafar responsabilitat i compromisos. Estimulem l’alumne a aprendre a conèixer-se i valorar-se a ell mateix, a desenvolupar les seves capacitats i adquirir recursos propis que l’ajudin a ser autònom, i a assumir les seves responsabilitats dins de la societat.

Formació cristiana: aprendre a vetllar per la vida interior.

La nostra proposta està inspirada en els ensenyaments de l’Evangeli i vol ser un estímul per a la recerca de Déu. Manifestem la nostra voluntat de no discriminar ningú a l’ensenyament, respectant l’opció religiosa feta per cadascú i el seu propi procés personal.

Formació social: aprendre a conviure.

Aprendre a conviure amb d’altres i per als altres. Entenem l’educació de cada infant com un treball en xarxa. Un espai on conflueixen altres agents educadors, considerem que el primer agent educador és la família i en col·laboració amb el centre i altres entitats de diferents àmbits interessades en la tasca educativa. Estimulem el desig de treballar per la justícia, donem molta importància a la disposició per resoldre conflictes, a la prevenció dels mateixos i el respecte i l’ajuda als altres, començant per la pròpia persona i arribant fins a la cura del medi ambient i del planeta.