La dècada dels 50 va ser una època en que, a Cornellà, va haver-hi una gran allau de famílies que, provenint en gran part de zones agràries de l'estat espanyol, arribaven desitjoses d'integrar-se al treball de les indústries de la zona, cosa que comportava un elevat dèficit de places escolars, ja que Cornellà només contava amb 700 places.

 

edifici2

 

A l'any 1958, es va començar a construir el petit edifici adjunt, on el 1r de maig de 1960, a quatre aules, es va començar a impartir Ensenyament Primari i de Pàrvuls, i per les nits, classes nocturnes per noies.

El 27 d'octubre de 1960 s'obté l'autorització provisional pel funcionament del centre, i la definitiva, el 1er de març del 1962. Per aquella època també s'inaugura el menjador escolar per tal d'atendre a aquells nens que tenen pares i mares treballant fora de casa.

En el curs 1966-67, es constitueix l'Associació Catòlica de Pares de Família, adscrita a la Federació de Barcelona, i poc temps abans, la d'Antigues Alumnes.

Com l'interès cultural de l'entorn anava creixent, i abundaven les sol·licituds per a cursar Batxillerat en el col·legi, s'implanten els estudis del mencionat nivell. Rebent el centre, el 12 de març de 1970, el grau de Reconegut Elemental, i el 4 de juliol de 1974, el de Reconegut Superior.

S´obté la Classificació Definitiva per a E.G.B el 20 de maig de 1974, i igualment per a Pre-escolar, el 31 de maig de 1974. El 15 de setembre de 1973, el col·legi obté resposta a la seva sol·licitud de Subvenció estatal per a la E.G.B., concedint-li al cent per cent. A l'efectuar-se la reforma del Batxillerat, es rescindeix el seu ensenyament en aquest col·legi.

L'esport, des dels primers temps, ha ocupat un lloc destacat en el col·legi. Es va començar amb handbol, per a seguir després amb el bàsquet, i en els últims anys amb el futbol, encara que l'esport amb més tradició dintre de l'escola segueix sent el bàsquet.

Al curs 95-96 començàvem una nova etapa educativa a l´escola amb un nou edifici per als alumnes d´ESO.

Dintre de l'àmbit humà-cristià, el col·legi transmet els principis de la Religió Catòlica i a més ofereix la possibilitat que l'alumnat arribi a realitzar una experiència personal de fe i en el seu moment, pugui fer una opció, és a dir, arribar a plantejar-se la pròpia existència segons els valors de l'Evangeli. Així mateix, l'escola col·labora en el procés que ha de conduir a Catalunya a recobrar la seva identitat, mitjançant l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana i la celebració de les seves festes i tradicions.

I per últim dir que des de sempre, l'escola ha procurat que la comunitat educativa sigui una realitat viva, potenciant la participació i col·laboració de cadascun dels estaments, per a una millor realització del Projecte Educatiu.

AL SAMC : VIVIM PER ESTIMAR !