Competències socials 2n d'ESO

L'objectiu d'aquest programa de competència social és el de millorar les relacions interpersonals. Una part de les sessions es dedica a l’autoconeixement, des de el silenci i la relaxació.

La competència social és la capacitat per a mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat per a la comunicació efectiva, respecte, actituds pro socials, assertivitat, etc.

 Les competències que inclou la competència social i es treballen en aquest curs són les següents:

 

 Dominar les habilitats socials bàsiques

- La primera de les habilitats socials és escoltar. I es dóna molta importància a escoltar-nos a nosaltres mateixos, què em passa, per que he actuat així,...

Respecte pels altres

- És la intenció d'acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals i valorar els drets de totes les persones. Això s'aplica en els diferents punts de vista que puguin sorgir en una discussió. 

Practicar la comunicació receptiva

- És la capacitat per a atendre als altres tant en la comunicació verbal com no verbal per a rebre els missatges amb precisió. Practicar la comunicació expressiva.

- És la capacitat per a iniciar i mantenir converses, expressar els propis pensaments i sentiments amb claredat, tant en comunicació verbal com no verbal, i demostrar als altres que han estat ben compresos. 

Compartir emocions

- Compartir emocions profundes no sempre és fàcil. Implica la consciència que l'estructura i naturalesa de les relacions vénen en part definides tant pel grau d'immediatesa emocional, o sinceritat expressiva, com pel grau de reciprocitat o simetria en la relació. 

Comportament pro-social i cooperació

- És la capacitat per a realitzar accions en favor d'altres persones, sense que ho hagin sol·licitat. Encara que no coincideix amb l'altruisme, té molts elements en comú. 

Assertivitat

- Significa mantenir un comportament equilibrat entre l'agressivitat i la passivitat. Això implica la capacitat per a defensar i expressar els propis drets, opinions i sentiments, al mateix temps que es respecta als altres, amb les seves opinions i drets. Dir “no” clarament i mantenir-ho i acceptar que l'altre et pugui dir “no”. Fer front a la pressió de grup i evitar situacions en les quals un pot veure's coaccionat per a adoptar comportaments de risc. En certes circumstàncies de pressió, procurar demorar la presa de decisions i l'actuació, fins a sentir-se adequadament preparat, etc. 

Prevenció i solució de conflictes

- És la capacitat per a identificar, anticipar-se o afrontar resolutivament conflictes socials i problemes interpersonals. Implica la capacitat per a identificar situacions que requereixen una solució o decisió preventiva i avaluar riscos, barreres i recursos. Quan inevitablement es produeixen els conflictes, afrontar-los de manera positiva, aportant solucions informades i constructives. La capacitat de negociació i mediació són aspectes importants de cara a una resolució pacifica del problema, considerant la perspectiva i els sentiments dels altres. 

Capacitat per a gestionar situacions emocionals

 - És l'habilitat per a reconduir situacions emocionals en contextos socials. Es tracta d'activar estratègies de regulació emocional col·lectiva. Això se superposa amb la capacitat per a induir o regular les emocions en els altres.