Segon cicle d'educació infantil

Els aprenentatges d'aquesta etapa seran la base per a continuar aprenent tota la vida.

 

QUÈ OFERIM

Oferim una educació integral de l’infant, acadèmica i personal, on ell és el protagonista dels seus aprenentatges.

COM HO FEM

A través d’activitats manipulatives i sensorials que ajuden al i les nostres alumnes a superar els nous reptes als quals s’enfronten dia a dia.

 

ESCENARIS (ESPAIS) D'APRENENTATGE

Projectes

 

El treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir canals que puguin ajudar els nens i les nens  a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

Aquesta metodologia de treball ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El mestre guia els infants en la seva descoberta. Estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin l’alumne/a avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els seus propis coneixements.

Tallers en petit grup

 

Avançar cap a una educació inclusiva implica, no només escolaritzar tot l’alumnat, cal posar també a l’abast de tots el poder aconseguir l’èxit educatiu a partir de les possibilitats individuals de cadascú. Per això, comptem amb l’actuació de la mestra de suport i la psicòloga de l’escola  per tal d’atendre a tots els infants en petits grups tant en la lectoescriptura com en el raonament matemàtic. Aquesta actuació pot ser amb la presència de les dues mestres a dins de l’aula o en un altre espai de l’escola.

 

 

Espai de ioga

Treballem la importància de saber parar, d’escoltar el nostre cos i tenir-hi consciència.

Patis

 

Si ens referim al temps d’esbarjo, cal assenyalar que té una funció de descans, de pausa i de socialització. És una generosa aula d’aprenentatge des de l’àmbit de les ciències, amb la presència de l’hort, un espai de jardineria i experimentació amb diversitat de materials que permetin generar reptes i preguntes. Des de l’àmbit matemàtic es poden treballar aspectes també molt interessants, com ara qüestions relatives a la resolució de problemes i de geometria. No ens oblidem que són, a més, un lloc de trobada entre els alumnes, els docents i també amb les famílies.

El pati és un lloc per veure com es relacionen els nostres alumnes, i així podrem animar, motivar aquelles actituds que afavoreixen les bones relacions entre iguals, però també detectar conflictes i cercar la manera adient de resoldre'ls.

Els alumnes de I3 i I4 surten dues vegades al pati durant el matí. La primera a les 10:00h on poden prendre un petit esmorzar i a les 11:30h on juguen lliurement i disposen de diferents materials (motos, construccions, nines, cotxets, cuinetes…). Durant aquest temps d’esbarjo surten només I3 i I4 junts. I5 realitza un esbarjo al matí a les 10:45. A la tarda hi ha mitja hora d’esbarjo per a I3, I4 i I5 a les 16:00h.

 

Racons

English and psychomotricity

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l'aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.

 

A segon cicle es treballen dos cops per setmana on intervenen la mestra tutora i una especialista.

 

A I3 els racons es centren a desenvolupar les habilitats de la motricitat fina…


 

 

 

A I4 els racons logicomatemàtics se centren en desenvolupar el pensament lògic dels infants a través d’activitats manipulatives.

 

 

És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais d'activitat i aprenentatge.

 

Els continguts es distribueixen de la següent manera:

 

A I5 Els racons logicomatemàtics són espai on els infants busquen solucions a diferents reptes fent servir material manipulatiu.

 

 

 

Els racons de llengua pretenen que els infants descobreixin el món de la lectura i l’escriptura a través de les seves deduccions i treballant la consciència fonològica de manera lúdica.

 

 

Mitjançant la psicomotricitat donem oportunitats per al desenvolupament motriu, cognitiu, afectiu i social del nostre alumnat.
La seva importància és, concretament, durant els primers anys de vida que és la fase del desenvolupament més significativa dels infants.
La psicomotricitat és treballada de manera interdisciplinar; treballant continguts d’altres àrees com ara l’anglès, les matemàtiques, la música...

 

Activitats d’anglès

 

Treballem l’anglès desde les rutines per tal de donar importància a la part oral, al seu dia a dia i a les seves emocions. Tenint present que el protagonista en tot moment és l’infant.
En les sessions d’anglès, el moviment, la dansa i la interdisciplinarietat són presents. Treballem de manera lúdica, propera i significativa buscant l’equilibri entre l’escolta i la participació activa.
A I3 i I4 es comença amb una hora a la classe i es reforça a l’hora de psicomotricitat. A I5 ja fan dues hores a l’aula.

 

Inicis i finals del dia: rutines a infantil

El treball dels hàbits i les rutines és fonamental en l’Educació Infantil, perquè ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització dels infants, així com a millorar les pautes i la responsabilitat en el treball.

Els hàbits són formes de comportament adquirides per mitjà d’un aprenentatge o de l’experiència. Són les conductes socials necessàries per poder-nos relacionar amb les altres persones dins i fora de l’àmbit escolar. Reforcen l’autoestima i la seguretat personal. No només cal ensenyar-los, sinó fer nosaltres de model i acompanyar-los perquè quedin ben assolits i no suposi cap esforç utilitzar-los diàriament.

 

 

Pedagogia musical: música i moviment

Aprendre música de manera significativa i divertida, adaptant-se al nivell de tots els infants i entenent la música com un llenguatge universal i inclusiu.

Aula de música

Diversitat de dinàmiques 

Patrons rítmics i tonals  ·  Relaxació, silenci i massatges

Percussió corporal  · Pràctica instrumental  ·  Paracaigudes musical

Titelles i contes  ·  Expressió d’emocions  ·  Música + art  ·  Musicogrames

Just dance  ·  Música + TIC (MusicLab, Incredibox…)

Creació i imaginació

 

 

Sortides

 

Les sortides a Ed. Infantil solen estar relacionades amb els temes que s’estan treballant a classe i amb el tema del projecte.

Dues vegades l’any, tots els nens i nenes d’Ed. Infantil fan una sortida a la ludoteca “El dau” on poden gaudir de la multiplicitat de jocs i espais que ofereix aquest entorn.
També hi ha sortides a un entorn més proper ,en relació a la diada de Sant Jordi. Assistim a la representació que es fa al Castell de Cornellà de la LLegenda de Sant Jordi.
Igualment, cada any algun curs d’Ed. Infantil assisteix a activitats relacionades amb l’aigua, al Museu de les Aigües de la nostra ciutat.
Dues vegades durant el curs els nens i nenes d’Ed. Infantil van al teatre per gaudir de representacions de contes clàssics o espectacles de caire musical.
També fem sortides de coneixement de la natura , a granges, on coneixen els animals o les verdures que s’hi conreen i relacionades amb festes tradicionals com la castanyada, que dona peu a la descoberta del bosc i les característiques de la tardor.

Colònies a I5

 

A cada final de cicle, els i les alumnes tenen el moment més desitjat del curs: les colònies!!!

Les colònies escolars són dies de formació extraordinària. En un entorn nou i amb còmplices particulars, els infants hi viuen aprenentatges significatius a través del joc i la convivència. La realització de colònies i sortides escolars s’insereix dins el projecte educatiu del centre i, a part de la seva funció educativa específica, ofereix a tots els infants l’oportunitat de gaudir del dret al lleure. Durant els dies de colònies, els nens i nenes es formen de manera divertida; i, a través de jocs i activitats a l’aire lliure, adquireixen valors i amplien el seu sentit de la responsabilitat i autonomia.

Espai de les emocions

 

A l’escola treballem també el vessant emotiu i social dels nens i nenes. Està pensat perquè adquireixin les actituds i habilitats que els han de permetre viure i conviure satisfactòriament amb si mateixos i en societat:

Reconèixer i identificar les emocions bàsiques.
Desenvolupar de manera progressiva la consciència emocional, per poder distingir les diferents emocions en un mateix i en els altres.
Adquirir estratègies i tècniques de regulació emocional, d’autocontrol i de relaxació, que permetin canalitzar adequadament les reaccions emocionals i controlar els propis impulsos.
Potenciar l’autoestima i la motivació.
Promoure l’empatia i l’adquisició d’habilitats per a la resolució de conflictes.

 


RACÓ D'ORIENTACIÓ

Característiques del nen/a de 3 a 4 anys:

El nen/a d’aquesta edat avança considerablement en les adquisicions psicomotrius, en el llenguatge i en la simbolització.
Va adquirint un coneixement més ampli de la realitat.
El llenguatge s’enriqueix, guanyant seguretat en la comunicació.
Encara està molt centrat en si mateix, i cerca la intervenció de l’adult per anar consolidant la pròpia identitat.
La relació amb els altres nens encara té un caire molt egocèntric. 

Característiques del nen/a de 4 a 5 anys:

Hi ha un avenç considerable en la coordinació motora i perceptiva i en l’orientació espacio-temporal, i una curiositat creixent per tot el que l’envolta.
Mitjançant la imitació i el joc simbòlic progressa en el coneixement de la realitat.
Augmenta la capacitat de comunicació de les pròpies vivències.
Avança en consciència de grup i inicia la relació amb grups reduïts 

Característiques del nen/a de 5 a 6 anys:

El nen/a d’aquesta edat guanya molt en maduresa i seguretat personal.
Regula i precisa la motricitat fina i defineix la seva lateralitat.
La maduració perceptiva i psicomotora l’ajuda a estructurar l’espai i el temps.
Comprèn qualsevol missatge oral a la vegada que pot expressar-se amb riquesa i precisió lèxica, i  ordenant idees i fets.
Augmenta la seva capacitat de centrar l’atenció i de memorització.
Progressa en raonament.
La relació amb els altres nens s’intensifica, el joc es fa més organitzat, i va interessant-se pels desigs dels altres.
Aprèn a discriminar i saber decidir-se per ell mateix.