Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) té com a finalitat promoure una educació integral de l'alumne mitjançant el rendiment acadèmic i una ferma formació personal en valors.

Una educació oberta a tothom des de l'aprenentatge de diferents metodologies de treball cooperatiu, l'assoliment de les competències bàsiques i el creixement personal de l'alumne.

A l’ESO treballem el desenvolupament de la personalitat de l'alumne, fomentant el raonament crític, la reflexió, el diàleg, la participació, la recerca, la innovació, el treball per projectes, el treball cooperatiu, els hàbits saludables, l'equilibri personal i emocional, el saber estar, els valors, els drets i deures dels alumnes com a ciutadans, la responsabilitat vers el medi ambient, etc.

 

Els objectius de l'ESO es treballen amb diferents estratègies

 

Tractament de la individualitat

 
Promovem l'educació personalitzada com a expressió que l'alumne és el centre i l'eix de la nostra tasca educativa, tasca que s'ha de dur a terme en un clima de relació personal i com un camí vers la maduresa, fent de la planificació de les accions educatives de la tutoria, dels grups flexibles, dels equips de cooperació, dels grups de desdoblament amb menys alumnes per grup, de l'adaptació de la formació de cada alumne en funció de les seves capacitats d'aprenentatge i de l'orientació, les funcions clau de la nostra activitat educadora.

Tractament de la diversitat

 
Atenem la diversitat i als diferents ritmes d’aprenentages com a element bàsic de sosteniment del model educatiu.

 

 

Acció tutorial compartida

Considerem l’etapa de l’adolescència com un període de vital importància en el desenvolupament de la persona és per aquest motiu que el seguiment i acompanyament dels alumnes ha de ser prioritari. Per poder aquest seguiment als joves fem la tutoria compartida, és a dir, cada grup d’alumnes té dos tutors per baixar a la meitat la ràtio alumnes/tutor/a de forma que la relació pugui ser molt més personalitzada i els professors puguin atendre a alumnes i famílies segons les necessitats personals.

 

 

Formació social i emocional

 

Tenim present el desenvolupament de totes les capacitats humanes, prioritzant la funció social de l'escola a partir del programa de competència social i emocional, i també el treball per a la gestió positiva de conflictes (servei de mediació escolar) i el projecte TEI (tutoria entre iguals), el foment de l'autoestima i les actituds positives i solidàries mentre acompanyem els nois i noies en el procés de l'adolescència. Col·laborem a diferents entitats de la ciutat per promoure la part solidària dels alumnes.

Educació 2.0

 

Gràcies a un professorat expert i innovador en continguts i metodologies digitals (web 2.0., treball cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, pissarres digitals, aules amb canó de projecció, etc.), i a les diferents plataformes, els alumnes reben diversitat de recursos i materials TIC que els faciliten un ampli ventall de possibilitats a l'hora de treballar tot tipus de coneixements competencials en tots els camps, que refermen el seu aprenentatge i la seva inserció en la societat del segle XXI.