Educació primària

L'objectiu d'aquesta etapa és aconseguir que els nois adquireixin els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds necessàries per esdevenir persones responsables, compromeses, autònomes i integrades socialment. La vida de l'escola convida a participar activament en la construcció d'un món millor des de diferents vessants.

 

QUÈ OFERIM

Oferim una educcació integral de l'infant, acadèmica i personal, on ell és el protagonista dels seus aprenentatges..

COM HO FEM

Per tal que els nostres alumnes puguin assolir el objectius proposats, fem servir les següents estratègies.

 

 

Metodologia diversificada

 

 
Volem despertar el gust i la inquietud dels nostres alumnes per conèixer i aprendre. Potenciem les metodologies participatives per sobre de les expositives, fomentant l'esforç i el protagonisme de l'alumne en el seu aprenentatge. Com a resultat d'aquest enfocament, per l'organització de l'aula en els diferents àmbits es distribueix els alumnes en diversos grups destinats a ajudar-se i treballar junts per aconseguir un mateix objectiu.

Enfocament competencial

 

 
Oferim un enfocament globalitzat dels aprenentatges i una transversalitat dels coneixements. El nostre model educatiu fomenta aprendre a pensar; és a dir, l'alumne ha de ser capaç de seleccionar els coneixements, les estratègies i les habilitats més idònies per resoldre situacions de l'àmbit escolar i de la vida quotidiana.

Educació inclusiva

 

 

L'organització respecta els diferents ritmes de treball i afavoreix la coexistència de diferents nivells d'exigència i, per tant, d'autonomia. Al llarg de tota l'etapa, dediquem recursos per atendre les dificultats individuals de cada alumne de diverses maneres: amb hores d'atenció individualitzada, desdoblaments en diferents àrees, plans i avaluació individualitzats i el treball conjunt del tutor/a amb el Departament d'Orientació Psicopedagògica de l'escola.

 

 

Plurilingüisme i
interculturalitat
 

 

 
La competència comunicativa és clau i un objectiu preferent en aquesta etapa. L'alumne ha de ser competent en català, castellà i anglès per comprendre i gestionar les informacions i per expressar i argumentar les opinions. El respecte per a les altres llengües i el gust per aprendre d'altres cultures desenvolupa la competència intercultural dels nostres alumnes i els prepara per tenir èxit en la nostra societat multilingüe. Comptem amb el suport de la figura de l’especialista de conversa en anglès per tal de posar en valor la importància de la funció comunicativa de la llengua.

Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

 

 
Prioritzem l'ús de diferents eines tecnològiques com un recurs que facilita la diversificació, la motivació i el treball de les habilitats cognitives. La utilització de les TIC (aules mòbils amb ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives i projectors a tots els cursos) està incorporada a les unitats de programació. Valorem diferenciar per edats la utilització de les eines digitals, incrementant de forma progressiva la utilització de les mateixes. Als cursos de 5è i 6è utilitzem llibre digital per treballar l’àrea de Medi Natural en les tres llengües (català, castellà i anglès). Les TIC també són eines que faciliten la comunicació amb les famílies.

Formació en valors i treball de la competència espiritual

 

 
La formació en valors i actituds, el coneixement de la cultura religiosa i la vivència de la interioritat promouen el creixement integral dels alumnes..

 

 


RACÓ D'ORIENTACIÓ

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE L'EDAT DE CICLE CNICIAL

Etapa de globalització en l'aprenentatge.
Expressen el desig de jugar d'una manera espontànea.
Cerquen l'aprovació de l'adult.
Encara raonen basant-se en enunciats verbals.
Etapa de gran egoncentrisme.
Consoliden habilitats motrius bàsiques
És una etapa degran desenvoltura i espontaneïtat.

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE L'EDAT DE CICLE MITJÀ

A nivell afectiu i emocional, adquireixen major autonomia.
Comencen a tenir interés per la vida social.
S'adapten al grup i els agrada treballar en equip.
Els hi agrada decidir coses per ells/es mataixos/es.
Necessiten moltes mostres d'afecte.
No els agrada jugar sols, necessiten d'un petit grup.

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE L'EDAT DE CICLE SUPERIOR

Fi dels comportaments pròpiament infantils.
Crítics amb el comportament de l'adult (pares i mestres).
Dificultat per expressar vivències.
Evidents diferències entre nens/nenes (conflicte).
Preocupació per la imatge externa (més en nenes).
Sumen esforços per aconseguir objectius i fites.
Agraeixen mostres d'afecte.