TEI

 

És una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada inicialment com a una mesura pràctica contra la violència i l'assetjament escolar, té un caràcter institucional, iimplica a tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d'intervenció sobre convivència en el centre educatiu. 

 

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor.

La tutoria entre iguals és àmpliament utilitzada en molts països (sota la denominació Peer Tutoring), tant en l’educació reglada com la no reglada i en tots els nivells educatius i àrees curriculars. És recomanada per experts en educació, com ara la UNESCO, com una de les pràctiques instructives més efectives per a l’educació de qualitat (Topping, 2000).

L’ús de la tutoria entre iguals esdevé un instrument d’atenció a la diversitat, que mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes (de donar-se suport per aprendre) i que treu profit de les diferències de nivell entre alumne.

 

 

 Objectius:

 

  • ·Facilitar el procés d'integració dels nous alumnes (primer curs de secundària) al centre educatiu.

  • ·Tenir un referent, (tutor-a) alumnes de segon cicle de secundària per afavorir la integració, l'autoestima i reduir els nivells d'inseguretat propis d'espais i organitzacions desconegudes.

  • ·Compensar el desequilibri de poder i de forces, sempre presents a l'assetjament, entre agressor i víctima, des d'una perspectiva preventiva i dissuasòria.

  • ·Cohesionar la comunitat educativa del centre i integrar i desenvolupar la Tolerància Zero com un tret d'identitat.

  •   

 Característiques i desenvolupament:


·Els alumnes de tercer d'ESO son tutors/es de -forma voluntària-, dels alumnes de primer d’ESO i els de cinquè de primària dels de tercer .

·L'assignació de qui farà de tutor i a més és autoritzat per fer-ho és decisió de l´equip docent del nivell tenint en compte les característiques dels alumnes de tercer i els informes dels alumnes de primer (traspàs d'informació de primària a secundària)

·Durant les primeres setmanes de classe els alumnes tutors (de 5è i 3r ESO) reben una formació específica per part del coordinador del programa, (en el nostre centre són les dues psicopedagogues) sobre les característiques generals de la seva tutoria i la relació que tenen sobre la convivència i l'assetjament escolar.

·Informació i consentiment dels pares sobre la tutorització del seu fill/a. En la reunió d´inici de curs del mes de setembre s´ informa del Programa TEI.

·Reunions de seguiment, de les tutories entre iguals:

Formals:

A principi de curs es fa un acte institucional de  nomenament dels tutors/es de presidit per la directora del centre on s´els hi dóna un carnet. 
Entre les parelles d´alumnes TEI: una cop al trimestre hem organitzat trobades en les que s´han realitzat dinàmiques, sortides,...
Tutors/es i coordinadora (psicopedagogues): trobades una vegada al trimestre i sempre que ha estat necessari davant d´una situació de conflicte i/o altres demandes.
Amb els pares i mares de l'alumnat, a les reunions d´inici de curs del mes de setembre.

Informals:

És l'aspecte més important del projecte. Les parelles TEI es troben en els espais i temps no lectius ( patis, entrades , sortides, passadissos, canvis de classe...). Són les més efectives i la base del projecte.