El nostre centre està adherit al programa d’innovació pedagògica del Departament d’Educació Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües, que té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

Nascut el curs 2015-2016 com a programa pilot , s’adreça als centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, de titularitat del Departament d’Educació, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert. La durada del programa és de tres cursos escolars i durant els dos primers, un mínim del 80% del professorat de llengua de cada centre rep formació en tractament integrat de llengües (TIL). Aquests assessoraments en centre promouen l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament de les llengües, aplicable a situacions d’aprenentatge en què coexisteixen diferents llengües. D’altra banda, els centres també reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

 

avancem.jpg