El nostre centre compta amb un equip format per tres psicòlogues i una logopeda integrades al claustre de professors.

La tutoria d’ESO es realitza de forma compartida per part de dos tutors que són corresponsables del seguiment del grup i dels alumnes. Aquesta mesura facilita una atenció més personalitzada als alumnes així com el contacte amb les famílies.

Alhora demana una gran coordinació entre els diferents tutors i afavoreix la implicació de tot el claustre en la tasca d’acompanyament dels alumnes.

L’hora setmanal  de tutoria es realitza d’acord amb el que es recull al PAT (Pla d’acció tutorial) d’ ESO.

Sentim, pensem, fem.

El PAT (Pla d’acció tutorial) a educació primària amb el qual pretenem construir a través de l'experiència i l'aprenentatge significatiu una base sòlida d'habilitats socials, educació emocional, cohesió grupal, educació en valors, mediació de conflictes, tècniques d'aprenentatge, hàbits de treball... amb tots els nens de primària.

Les dinàmiques, contes, reflexions i activitats les realitzem de manera quinzenal a l'hora de tutoria. Dediquem un espai a parlar d'emocions, a treballar tècniques específiques que ajudin als alumnes a resoldre diferents situacions, en definitiva a donar eines pràctiques per millorar la intel·ligència intrapersonal i la intel·ligència interpersonal de cada nen/a.