Ideari

Ideari

Imprimeix

El col·legi Sant Antoni M. Claret, va iniciar la seva tasca educativa a Cornellà l'any 1960. Durant aquests anys, les missioneres de la Institució Claretiana que el dirigim, conscients d'estar al servei de qui desitja pels seus fills una educació integral segons l'esperit i els valors de l'Evangeli, hem establert unes línies educatives que defineixen el Caràcter Propi del Centre.

La nostra Proposta Educativa, fidel a l'esperit del nostre fundador, està basada en els principis doctrinals de l'Església Catòlica. Volem des de la qualitat d'ensenyament, un col·legi obert a la realitat del barri i arrelat a la cultura del nostre temps.

En aquest sentit podem assenyalar dos principis bàsics sobre els quals es fonamenta el nostre ideari: 

1. "Tot ésser humà - sense discriminació de cap classe (social, racial, filosòfica, econòmica, etc.), - té dret a rebre l'educació més apta per al desenvolupament de tota la seva personalitat" (Declaració Universal dels Drets de l'Home)

2. "Qualsevol alumne, fet pel baptisme fill de Déu, té dret a l'educació cristiana, que vol fer-li més conscient cada dia del do rebut de la Fe." (Declaració sobre l'educació cristiana del Concili Vaticà II)

 Aquests dos principis donen suport i fonamenten l'estil educatiu del col·legi.


OPCIONS PREFERENTS

Promoure el descobriment de valors i la formació d'hàbits i actituds:

Objectiu General

Educar pel coneixement de les dimensions humana i cristiana dels alumnes, mitjançant una síntesi entre fe, cultura i vida, tot fonamentant el respecte, la gratuïtat, la solidaritat, la reflexió, el silenci....

Objectius específics

  • Valorar la persona per damunt de tot i educar-la perquè pugui desenvolupar les seves capacitats i qualitats.
  • Potenciar la seva dimensió ètica i transcendent cap a una recerca del seu equilibri i harmonia interior fonamentada en la veritat i en el treball seriós.
  • Mostrar-se autèntic i reflexiu (exemplificant de manera vivencial actituds i valors).
  • Fomentar la tolerància i el respecte mutu.
  • Valorar i respectar l'altre.

 

LÍNIES D'ACCIÓ 

  • Vetllar pel compliment de les normes establertes en el benentès que facilitarà la bona marxa de l'escola i un millor rendiment personal i acadèmic.
  • Potenciar l'acció tutorial ( mitjançant entrevistes amb els pares) i l'atenció individual a l'alumne. Es realitzaran reunions periòdiques de pares, professors i tutors amb la psicòloga.
  • Celebrar els temps litúrgics més significatius de l'any: Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua, procurant que els alumnes visquin experiències religioses.